Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση της Uniastrum Bank στη Ρωσία


Σε συμφωνία για πώληση της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία κατέληξε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, η συναλλαγή ακολουθεί αντίστοιχη πώληση των δραστηριοτήτων στην Ουκρανία και ολοκληρώνει τη διάθεση των θυγατρικών εξωτερικού που έχουν καθοριστεί για πώληση.

Η πώληση μειώνει τη συνολική καθαρή έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία σε 114 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να μειωθεί σταδιακά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ("η Τράπεζα" ή "το Συγκρότημα") έχει καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στη Ρωσία, που αποτελείται από (α) το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική τράπεζα στη Ρωσία, CB Uniastrum Bank LLC, ύψους 80%, και το ποσοστό συμμετοχής του στη θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρωσία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, ύψους 80%, και (β) ορισμένα δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, στον κ. Artem Avetisyan, κύριο μέτοχο της Bank Regional Credit, και σε εταιρείες που ελέγχονται από τον κ. Artem Avetisyan. Η πώληση υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2015.

Η απόφαση για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του στη Ρωσία εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων. Η πώληση αυτής της σημαντικής θυγατρικής τράπεζας στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του Συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, και εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του στη Ρωσία, περιλαμβανομένου και του κινδύνου ρευστότητας.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος στη Ρωσία αναγνωρίστηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση. Ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης στη Ρωσία από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2014, η Τράπεζα προχώρησε σε επισκόπηση των δραστηριοτήτων της και αύξησε το επίπεδο των προβλέψεων για το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα, αντικατοπτρίζοντας μια συνειδητά πιο συντηρητική πολιτική έναντι της ρωσικής οικονομικής προοπτικής και μειώνοντας σημαντικά την έκθεση του Συγκροτήματος στη χώρα αυτή. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα αναγνώρισε προβλέψεις για απομείωση δανείων ύψους €289 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνου του 2014 και το πρώτο τρίμηνο του 2015 για τις δραστηριότητες στη Ρωσία. Επιπλέον, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η Τράπεζα αναγνώρισε απομείωση ύψους €84 εκατ. έναντι της λογιστικής αξίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της ομάδας που εμπίπτει στις απαιτήσεις επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 5.

Με την πώληση το Συγκρότημα μειώνει τους κινδύνους στον ισολογισμό κατά περίπου €700 εκατ. και τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία κατά περίπου €700 εκατ. Η πώληση βελτιώνει την εποπτική κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, με θετική επίδραση περίπου 30 μονάδων βάσης στον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Το τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €7 εκατ. και η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε €29 εκατ., εκ της οποίας €24 εκατ. προκύπτουν από τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. Η υπόλοιπη λογιστική ζημιά ύψους €5 εκατ. αντιπροσωπεύει τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και επικυρώνει την ορθότητα των απομειώσεων που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.

Η συνολική καθαρή έκθεση του Συγκροτήματος στη Ρωσία, μετά την πώληση, θα περιοριστεί σε €114 εκατ. Η έκθεση αυτή σχετίζεται με δάνεια και ακίνητα και αναμένεται να μειωθεί σταδιακά. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή αυτή δεν επηρεάζει την παρουσία της Τράπεζας στη Ρωσία μέσω των δύο γραφείων αντιπροσωπείας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Η CB Uniastrum Bank LLC λειτουργεί μέσω περίπου 120 καταστημάτων, εξυπηρετώντας ιδιώτες και επιχειρήσεις στη Ρωσία, και εργοδοτεί περίπου 2000 υπαλλήλους.

Η Deutsche Bank AG, London Branch, έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας και το δικηγορικό γραφείο Linklaters έχει ενεργήσει ως νομικός της σύμβουλος, σε σχέση με την πώληση.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm's length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε "καθορισμένου προσώπου" όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).

SOURCE:  35434

Back to the list

Sources


EURO2DAY
number: 38023

 
ΑΞΙΑ
number: 37075

 
ΕΜΕΑ
number: 35464

 
CAPITAL
number: 35434

 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ
number: 34729

 
ΕΞΠΡΕΣ
number: 34710

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
number: 34704

 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
number: 34698

 
    
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
number: 70925

 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
number: 49344

 
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
number: 41557

 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
number: 38844

 
ΣΚΑΪ
number: 34748

 
ΕΡΤ
number: 34722

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
number: 34715

 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
number: 34713

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
number: 34712

 
ΕΘΝΟΣ
number: 34702

 
ΤΟ ΒΗΜΑ
number: 34701

 
ΤΑ ΝΕΑ
number: 34700

 
    
PATHFINDER
number: 35021

 
ΑΠΕ
number: 35002

 
FORTHNET
number: 34769

 
ΙΝ
number: 34730

 
ESPRESSO
number: 34706

 
NEWS24/7
number: 34705

 
  
SDNA
number: 118507

 
ONSPORTS
number: 67932

 
SPORTACTION
number: 37095

 
GAZZETTA
number: 35997

 
SUPERBASKET
number: 35995

 
BETSMART
number: 34904

 
GOAL
number: 34831

 
CONTRA
number: 34733

 
SPORTNET
number: 34732

 
SPORT24
number: 34731

 
ΣΠΟΡ FM
number: 34708

 
SPORTOSFERA
number: 34707

 
    
H Ρωσία ΤΩΡΑ
number: 110334

 
KEFALONITIS
number: 108170

 
ΡΟΔΙΑΚΗ
number: 107737

 
Η Φωνή της Ρωσίας
number: 106952

 
Cretalive
number: 91127

 
Voria
number: 90257

 
Crete2day
number: 88042

 
Rodos Info News
number: 87006

 
IF Media
number: 71190

 
ZOUGLA
number: 70924

 
ΘΑΡΡΟΣ
number: 70276

 
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ
number: 58442

 
ΚΗΡΥΚΑΣ
number: 50969

 
ΛΑΟΣ
number: 49283

 
ΕΒΔΟΜΗ
number: 48769

 
TELEGRAMM
number: 46699

 
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
number: 46696

 
THE BEST
number: 45631

 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
number: 44875

 
ΕΥΒΟΙΑ NEWS
number: 44595

 
ΑΝΑΤΟΛΗ
number: 44330

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
number: 42692

 
Η ΓΝΩΜΗ
number: 42280

 
ΡΟΜΦΑΙΑ
number: 42161

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
number: 40686

 
KASTORIA4U
number: 40644

 
IN2
number: 40440

 
ΧΡΟΝΟΣ
number: 37921

 
2810
number: 37742

 
ΗΜΕΡΑ
number: 36970

 
TRAVEL TIMES
number: 36952

 
TRIKALAND
number: 36348

 
EUROCHARITY
number: 36223

 
REPORTER
number: 35939

 
ΠΡΟΟΔΟΣ
number: 35913

 
ΚYKLADESNEWS
number: 35888

 
ALPHA
number: 35645

 
XAK
number: 35593

 
ΣΑΕ
number: 35466

 
PLANT MANAGEMENT
number: 35403

 
EUROVISION
number: 35401

 
Russian.gr
number: 35119

 
Greek.ru
number: 35118

 
Η ΕΡΕΥΝΑ
number: 34851

 
TRAVELDAILYNEWS
number: 34720

 
XENIA NEWS
number: 34718

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
number: 34717

 
 Copyright © 2001-2019 Russian.gr – σχεδόν τα πάντα για κάθε τι ρωσικό στα ελληνικά